વેલંજા ખાતે નવી શાખા ખુલી

સૌ સભાસદો ના સહકાર થકી અમારી આ સંસ્થાની બીજી બ્રાન્ચ 25/10/2020 ના રોજ વેલંજા ખાતે પણ શરૂ કરવામાં આવેલ છે જેથી સમાજના છેવાડાના દરેક વ્યક્તિઓ આ સંસ્થાનો વધુ માં વધુ લાભ મેળવી શકે. 

વધુ વાંચો